مشاهده کانال پیام‌رسان
نسرا (سواد رسانه و دیجیتال)
هدف این کانال افزایش سطح سواد رسانه ای عموم مردم است که کمتر در دام شایعات مجازی بیفتند ..اینجا با سواد می شوید