مشاهده کانال
🌷ریحانة النبی🌷
منبع سخنرانی ها سایت واعظین و مصاف و... می باشد اما هیچ گونه ارتباطی با آنها نداریم. https://vaezin.com خداتنها رفیقے است ڪه در ذاتش نامردے نیست ...❤️ کپی آزاد🕊️