مشاهده کانال
باغ وحش خاص
😱😱😰با دیدن عجیب ترین و کمیاب ترین حیوانات دنیا حیرت زده شوید!!!!🐵🐒🦍🐶🐕🐩🐺🐅🐯🦁🐈🐱🦝🦊🐆🐴🐎🦄🦓🦌🐮🐽🐗🐖🐷🐄🐃🐂🐏🐑🐐🐪🐫🦙🦒🐹🐀🐁🐭🦛🦏🐘🐰🐇🐿🦔🦇🐻🐨🐓🐔🦃🐾🦡🦘🐼🐣🐤🐥🐦🐧🕊🦅🐊🐸🦜🦚🦉🦢🦆🐢🦎🐍🐲🐉🦕🦖🦈🐡🐠🐟🐬🐋🐳🐙🐚🦀🦞🦐🦑🐌🕷🦗🐞🐝🐜🐛🦋🕸🦂🦟🦠 لطفا عضو شوید.