مشاهده کانال
تُّیُّکُّهُّ سُّنُّگُّیُّنُّ (فاز سنگین)
چنلی برای فرستادن حرف دلا برا اهل دلا😊🖤 سلامتی هممون که تک پر هستیم و تک پر نداریم🖤 Admin: @abolfazl_hacker