مشاهده صفحه روبینو
موسسه خیریه سیدالکریم(ع)
ویژه ایتام و زنان سرپرست خانوار مولی امیرالمومنین حضــرت علـــی (ع): یکی از والاترین مراتب نیکوکاری لطف و احسان نسبت به یتیمــان است. ثبت: ۲۲۰۱۳