مشاهده صفحه روبینو
پلتفرم یاد
پلتفرم فناور یاد,مرکز رشد نخبگان پارک فناوری پردیس