مشاهده کانال پیام‌رسان
مویرگی شاهرگی هیبریدی گرم و سرد
آموزش مشاوره و اجرا در حوزه صنعت توزیع پخش و فروش گرم و سرد،فروش مویرگی شبکه ای هیبریدی و توسعه کانالهای بازاریابی و فرو