مشاهده صفحه روبینو
Mohamad Mousavi | سیدمحمد موسوی
. آن که تو را ندارد، چه دارد؟ و آن که تو را يافته، چه ندارد؟ .