مشاهده کانال
حقوق کاربردی
کانال حقوقی به آدرس .. @law_vakil بامطالب کاربردی و جدید متناسب با فهم عموم و دانشجویان و صاحب نظران حقوق ارتباط با مدیران 👇👇👇 @jozani_law @saeedkhatoo77 باماهمراه باشید ...