عضویت در گروه
NASA Group™
📍• مقدم شما را به گروه علمے ناسا، گرامے می‌داࢪیم؛ ‌ ┄┅┅┄┅✶┅┄┅┅ 🔭• این علم نجوم است که راهی ناپایان دارد و ما هیچگاه به آن دست نخواهیم یافت..؛ ‌ ┄┅┅┄┅✶┅┄┅┅‌ 🌐•گروه اصلی: ‌‌https://rubika.ir/joing/EDEIGCGB0CDBEAEIVKWMKLOTRPGCUQNP ‌ ⛔•قوانین گـــروه: https://rubika.ir/Conference_nasa/HCIHGDHDGCIGGGC