عضویت در گروه
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان البرز
اعضای کاردان و معماران‌تجربی و خانواده صنعت ساختمان استان البرز