عضویت در گروه
گروه قالیشوئی و صنایع وابسته
فروش وتبلیغ تجهیزات مرتبط با قالیشویی برای همراهان آزاد میباشد