مشاهده کانال پیام‌رسان
مجمع جهانی صلح اسلامی
سازمانی مردم نهاد با شبکه ای از نخبگان داخلی و بین المللی است که آرمانی خیرخواهانه، خداپسندانه و بشردوستاه دارد و مبتکر گفتمان "صلح عادلانه" است.