مشاهده کانال پیام‌رسان
نشریه الکترونیک قدیری
این کانال به باز نشر اخبار منتخب در نشریه الکترونیک قدیری می پردازد. در این کانال خبری از تبلیغات کالا نیست، فقط جهت حمایت از اعضای عضو کسانی که فعالیت های فرهنگی - هنری دارند میتوانند با هماهنگی فعالیت های خود را بصورت رایگان در کانال معرفی کنند.