مشاهده صفحه روبینو
سید مجتبی فرشچی
کارشناس ارشد رشته آمار اقتصادی از شهید بهشتی تهران، کارشناس ارشد مدیریت شهری، مدیر مجموعه "اطمینان شرق"، کارشناس خبره دادگستری در رشته امور شهرداری.