مشاهده کانال
دیوان خنده
•|ɪɴ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴏғ ɢᴏᴅ|• ‌‌ 😂💢دراین کانال خندیدن الزامی است💢🤣 💫من اگر سیبی از این باغ بچینم، دزدم! تو اگر باغ همه غَصب کنی مصلحت است؟💫 💣(𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥)دیوان اعتراف ➡️ @divaneteraf 𝐖𝐥𝐜 𝐭𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 ...♡