مشاهده کانال
کلیپ خان clip khan
هـدفـ مـا شـادی شـمـا اـسـت ♡ ارتـبـاطـاتـ بـا مـدیـر ⇩ @sohrab_safaei شرایتـ تبلیغاتـ کانالـ شـــما @clip___khan_s برسیمــ 350 پســـتـ ویـژـهـ داریــمــ☆★ اولین پست کانال😍😎 https://rubika.ir/clip___khan/BGJHGHBCGAF