مشاهده کانال پیام‌رسان
𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗠𝗼𝗱𝗲⌫
𝘔𝘺 𝘥𝘢𝘶𝘨𝘩𝘵𝘦𝘳^^🌯 𝗔 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗖𝘂𝘁𝗲🥤 𝙁𝙪𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙛𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙝𝙤𝙩𝙤𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨'🥛 𝘿𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙡𝙞𝙛𝙩 𝙞𝙩. . . . ! Brush your wishes with us خفش کن لف نده عک؟