مشاهده کانال
دبیرستان شهید فراست
کانال رسمی آموزشگاه نمونه دولتی شهیدفراست لارستان متوسطه اول eitaa.com/ShFarasat