مشاهده کانال
مرکز آرمانشهر مهدوی
این کانال متعلق به مرکز آرمانشهر مهدوی است و با هدف نشر معارف «توحید من» و معارف مهدوی ایجاد گردیده است.